Regulamin

I. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez RAX Investments z siedzibą w Buszkowiczkach 99a, 37-710 Żurawica, posługującą się numerem NIP PL7952369331, Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym TwójSmartfon.pl zwanym dalej Klientem, a TwójSmartfon.pl zwanym dalej Sprzedawcą.
 2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep TwójSmartfon.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego TwójSmartfon.pl. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym TwójSmartfon.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Cena produktu zawiera podatek VAT i nie obejmuje kosztu przesyłki.
 3. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego TwójSmartfon.pl.
 4. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy, (przedpłata)za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera, w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu,gotówką, przy odbiorze osobistym,
 5. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa TwójSmartfon.pl do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury.

III. Realizacja zamówienia.

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:dokonywania zakupów w sklepie internetowym TwójSmartfon.pl, jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów, jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach, opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony, prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego, współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line TwójSmartfon.pl.
 4. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
 5. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 6. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
  a) wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie TwójSmartfon.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
  - realizacji umowy przez Sprzedającego,
  - informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy TwójSmartfon.pl,
  b) akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego TwójSmartfon.pl,
  c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie TwójSmartfon.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu TwójSmartfon.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu TwójSmartfon.pl

IV. Dostawa.

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym TwójSmartfon.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Europy.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów firmy INPOST Sp. z o.o. we wskazanym przez Klienta miejscu.
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik.
 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
 5. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta na piśmie i poinformowaniu go o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwości odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 6. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 7. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 9. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy.
 10. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest: wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST, umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu, zgłoszenie tego faktu do sklepu TwójSmartfon.pl w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki a także do INPOST Sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).
 11. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy INPOST Sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez INPOST Sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić TwójSmartfon.pl mailowo lub telefonicznie.

V. Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@twoj-smartfon.pl.
 2. Termin 14 dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14 dniowego terminu, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym TwójSmartfon.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
 5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

VI. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
 5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:
  Buszkowiczki 99a, 37-710 Żurawica.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 7. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93) z późniejszymi zmianami.
 8. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl